صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : اندوخته پایدار سپهر

ضامن نقدشوندگی : بانک صادرات ایران

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/22

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://sepehreagah.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,005,372

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 133,035,120

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,004,709

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -33,035,120

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,661,646 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.3 ٪
یک ماه گذشته
1.77 ٪
سه ماه گذشته
4.54 ٪
شش ماه گذشته
6.51 ٪
یک سال گذشته
35.04 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
174.84 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر