دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : امین تدبیرگران فردا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/11

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 147,656

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,078,690

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 146,674

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,921,310

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,624,949 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.09 ٪
یک ماه گذشته
4.67 ٪
سه ماه گذشته
55.45 ٪
شش ماه گذشته
195.79 ٪
یک سال گذشته
345.68 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,337.98 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق