صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای فردای زاگرس

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان زاگرس

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/11/04

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://www.afzfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,670

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 544,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,667

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -144,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,802,980 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.386 ٪
یک ماه گذشته
1.901 ٪
سه ماه گذشته
4.99 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5.981 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر