صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آهنگ سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: https://kianfunds4.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,574,459

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 155,716

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,477,608

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,844,284

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,254,395 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
13.679 ٪
یک ماه گذشته
2.294 ٪
سه ماه گذشته
-2.338 ٪
شش ماه گذشته
36.02 ٪
یک سال گذشته
353.344 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,287.764 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر