صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس

79,264
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:آرمان آتیه درخشان مس
نوع:قابل معامله
مدیر:تامین سرمایه تمدن
متولی:موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تاریخ تاسیس:1395/05/02
حسابرس:هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد80,381  (ریال)
آدرس سایت http://www.armanmesetf.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:9.4
بازده ماهانه:12.22
بازده فصلی:46.19
بازده نیم سال:68.2
بازده سالانه:178.39
بازده کل:667.77
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :18.21
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-13.45