صندوق های سرمایه گذاری سهامی و قابل معامله سهامی در دو هفته اول اسفند ماه 97

صندوق های سرمایه گذاری سهامی و قابل معامله سهامی در دو هفته اول اسفند ماه 97
خلاصه اخبار

از اول اسفند 97 تا تاریخ 13 اسفند 97 (دو هفته اول اسفند ماه) صندوق های سرمایه گذاری سهامی در مجموع 264.310 میلیون ریال در سهام شرکت های بورسی سرمایه گذاری جدیدی انجام دادند.

در این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که مبلغ 264.310 میلیون ریال از طریق صندوق های سرمایه گذاری سهامی وارد صنایع بورسی شده است. لازم به ذکر است این عدد از برآیند ورود و خروج سرمایه از هر یک از صندوق های سرمایه گذاری سهامی و سهامی قابل معامله حاصل شده است و بیان می کند که در چه صنایعی بیشتر سرمایه گذاری شده است.

جدول ذیل خلاصه ای ورود و خروج سرمایه هر یک از صندوق های سرمایه گذاری سهامی و قابل معامله سهامی را نشان می دهد :

ردیف نام صندوق نوع صندوق درصد از
کل مقدار ورودی سرمایه
سرمایه ورودی
(میلیون ریال)
سرمایه خروجی
(میلیون ریال)
درصد از کل مقدار خروجی سرمایه خالص ورودی یا خروجی در ماه
(میلیون ریال)
1 مشترک پیشرو سهامی 33.74% 144,174 17,348 10.64% 126,826
2 مشترک پیشتاز سهامی 22.57% 96,440 8,832 5.42% 87,608
3 سهم آشنا سهامی 8.96% 38,266 4,315 2.65% 33,951
4 ثروت آفرین تمدن سهامی 6.82% 29,138 49,711 30.50% 20,573-
5 کارگزاری پارسیان سهامی 5.65% 24,159 0 0.00% 24,159
6 مشترک پویا سهامی 4.16% 17,778 4,948 3.04% 12,830
7 مشترک آگاه سهامی 3.15% 13,446 3,778 2.32% 9,668
8 توسعه اندوخته آینده قابل معامله سهامی 2.72% 11,627 969 0.59% 10,658
9 آوای ثروت کیان سهامی 2.47% 10,557 10,003 6.14% 554
10 پاداش سرمایه پارس سهامی 2.10% 8,983 0 0.00% 8,983
11 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران سهامی 1.57% 6,710 6,736 4.13% 26-
12 زرین پارسیان سهامی 1.03% 4,398 15,381 9.44% 10,983 –
13 فیروزه موفقیت سهامی 1.01% 4,305 9,185 5.64% 4,880 –
14 مشترک آسمان یکم سهامی 0.87% 3,735 1,634 1.00% 2,101
15 مشترک کاریزما سهامی 0.78% 3,330 823 0.50% 2,507
16 مشترک میعاد ایرانیان سهامی 0.59% 2,529 216 0.13% 2,313
17 مشترک نوید انصار سهامی 0.29% 1,232 388 0.24% 844
18 مشترک نقش جهان سهامی 0.26% 1,111 6,926 4.25% 5,815-
19 گنجینه رفاه سهامی 0.25% 1,066 0 0.00% 1,066
20 مشترک ذوب آهن نوویرا سهامی 0.23% 999 757 0.46% 242
21 مشترک افق سهامی 0.19% 799 1,129 0.69% 330-
22 مشترک یکم اکسیر فارابی سهامی 0.12% 516 499 0.31% 17
23 مشترک توسعه ملی سهامی 0.09% 375 776 0.48% 401 –
24 مشترک عقیق سهامی 0.08% 344 319 0.20% 25
25 مشترک مبین سرمایه سهامی 0.06% 250 494 0.30% 244 –
26 مشترک تدبیرگران فردا سهامی 0.05% 218 5,659 3.47% 5,441 –
27 مشترک خوارزمی سهامی 0.04% 189 631 0.39% 442 –
28 مشترک کارگزاری حافظ سهامی 0.04% 177 16 0.01% 161
29 توسعه صادرات سهامی 0.04% 153 2,874 1.76% 2,721 –
30 مشترک نوین پایدار سهامی 0.03% 116 818 0.50% 702 –
31 مشترک ایساتیس پویای یزد سهامی 0.02% 90 1,716 1.05% 1,626 –
32 مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه سهامی 0.01% 49 324 0.20% 275 –
33 مشترک امید توسعه سهامی 0.01% 34 272 0.17% 238-
34 آرمان آتیه درخشان مس قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
35 آسمان آرمانی سهام قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
36 افق ملت قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
37 امین تدبیرگران فردا قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
38 اندیشه خبرگان سهام سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
39 باران کارگزاری بانک کشاورزی سهامی 0.00% 0 140 0.09% 140 –
40 بانک توسعه تعاون سهامی 0.00% 0 649 0.40% 649 –
41 بانک دی سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
42 بذر امید آفرین 0.00% 0 0 0.00% 0
43 تجارت شاخصی کاردان قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
44 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
45 سپهر کاریزما قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
46 سهام بزرگ کاردان سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
47 شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
48 مشترک ارزش کاوان آینده سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
49 مشترک البرز سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
50 مشترک بانک اقتصاد نوین سهامی 0.00% 0 1,035 0.64% 1,035 –
51 مشترک بانک خاورمیانه سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
52 مشترک بانک مسکن سهامی 0.00% 0 50 0.03% 50 –
53 مشترک بورسیران   0.00% 0 1,544 0.95% 1,544-
54 مشترک دماسنج سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
55 مشترک رشد سامان سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
56 مشترک سبحان سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
57 مشترک سرمایه دنیا سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
58 مشترک سینا سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
59 مشترک صبا  سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
60 مشترک گنجینه ارمغان الماس سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
61 مشترک نیکوکاری ندای امید سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
62 مشترک یکم آبان سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
63 مشترک یکم سامان سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
64 مشترك شاخصي كار آفرين سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
65 هستی بخش آگاه قابل معامله سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
66 همیان سپهر سهامی 0.00% 0 0 0.00% 0
67 یکم سهام گستران شرق سهامی 0.00% 0 2,088 1.28% 2,088 –
جمع کل (میلیون ریال)100.00%427,293162,983100.00%264,310

در دو هفته ابتدایی اسفند ماه 97 دو صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامی پیشتاز و پیشرو با بیشترین درصد وروود سرمایه به سهام شرکت های بورسی بیشترین ورود پول را داشتند و بیشترین  ارزش خالص دارایی های صندوق بین تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی و قابل معامله سهامی را به خود اختصاص داده اند.

10 صندوق برتر از نظر تغییر خالص ارزش دارایی ها از تاریخ 97/12/1 لغایت 97/12/13:

ردیف نام صندوق خالص ارزش دارایی های ابتدای بازه (میلیون ریال) خالص ارزش دارایی های انتهای بازه (میلیون ریال) تغییر خالص ارزش دارایی (میلیون ریال) میزان ورود سرمایه (میلیون ریال) میزان خروج سرمایه (میلیون ریال)
1 مشترک پیشرو 952 1,113 160,513 144,174 17,348
2 مشترک پیشتاز 866 943 77,099 96,440 8,832
3 سهم آشنا 249 293 44,328 38,266 4,315
4 مشترک بورسیران 1,562 1,602 39,208 0 1,544
5 کارگزاری پارسیان 181 209 27,105 24,159 0
6 آوای ثروت کیان 776 802 25,098 10,557 10,003
7 مشترک آگاه 288 309 21,248 13,446 3,778
8 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 481 499 17,411 6,710 6,736
9 توسعه اندوخته آینده 256 272 15,256 11,627 969
10 پاداش سرمایه پارس 69 79 10,105 8,983 0


از نمودارها و جداول فوق میتوان نتیجه گرفت که دو صندوق سرمایه گذاری سهامی پیشرو و پیشتاز در دوهفته اول اسفند ماه بیشترین ورود نقدینگی به بازار سرمایه و بیشترین افزایش دارایی صندوق را داشته اند که شاید سوالی که در ذهن ایجاد میشود این باشد که ورود سرمایه و ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری سهامی پیشرو که بیشترین درصد ورود دارایی ها را داشته است، به چه صورت بوده است که جداول ذیل روند ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری پیشرو را از تاریخ 1 اسفندماه 97 لغایت 13 اسفند ماه 97 نشان میدهد.

با توجه به به اینکه صندوق سرمایه گذاری سهامی پیشرو به عنوان صندوقی که بیشترین ورود سرمایه را داشته است و توانسته در حدود 72.23 میلیارد ریال در مدت دو هفته اول اسفند ماه در سهام شرکت های بورسی سرمایه گذاری کند، در این بخش به آنالیز و بررسی روند سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی پیشرو در صنایع مختلف بورسی می پردازیم :


صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی دو صنعتی است که صندوق سرمایه گذاری سهامی پیشرو بیشترین مقدار ورود سرمایه را به این دو صنعت داشته است که با محاسبه دقیق تر میتوان متوجه شد که از 72.23 میلیارد ریالی که در بخش سهام سرمایه گذاری شده است در حدود 55 میلیارد ریال در دو صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی سرمایه گذاری شده است به عبارت دیگر چیزی در حدود 75 درصد از سرمایه جدید وارد شده در بخش سهام مربوط به دو صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.