معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد
خلاصه اخبار

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد یکی از صندوق های تازه تاسیس (تاریخ شروع فعالیت :12/02/1396) با درامد ثابت با دوره پرداخت سود ماهانه است که در ذیل به صورت مختصر به معرفی و بررسی عملکرد این صندوق در سال مالی 97 خواهیم پرداخت

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد در تاریخ1395/11/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . از موضوعاتی کلیدی که در اساس نامه منتشر شده است میتوان به سرمایه گذاری در  واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و …. به تفصيل بیان گردیده است.

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش مییابد ثانیا صندوق از جانب سرمایه گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثا امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

پرداخت سود : با درامد ثابت و پرداخت سود به صورت ماهانه مدیران سرمایه گذاری : شرکت سبدگردان سرآمد بازار  
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان سرآمد بازار   حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش
ضامن نقدشوندگی : ندارد متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
عمر صندوق : 671 رووز مدیر صندوق : شرکت سبدگردان سرآمد بازار
نرخ پیش بینی سود: ندارد ضامن سود آوری : ندارد

الزامات سرمایه گذاری

حداقل 85 %از کل داراییهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانكی, گواهی سپرده بانكی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار
حداکثر 40 %از داراییهای صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شدهاند اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر 30 %از داراییهای صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شدهاند. اوراق تضمین شده توسط یک ضامن
حداکثر 15 %از کل داراییهای صندوق         حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق -سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایهگذاری “صندوقهای سرمایهگذاری ” که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شدهاند منتشر شده از یک ناشرپذیرفته شده در یک صنعت
حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر 5 %از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایهگذاری “صندوقهای سرمایهگذاری ” منتشره ناشر سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایهگذاری “صندوقهای سرمایهگذاری ” منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق واحدهای سرمایه گذاری “صندوقهای سرمایهگذاری”
حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

بررسی عملکرد صندوق بر اساس بازده کل صندوق در طول یک سال گذشته

در این بخش به صورت اجمالی به بررسی عملکرد بازده صندوق در طول یکسال گذشته میپردازیم.

با توجه به نمودار بازدهی صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازدهی ماهانه صندوق در طول یک سال گذشته بین اعداد (2.11%-1.47%) میباشد که حداقل بازده در خرداد ماه و حداکثر بازده در مهرماه 97 برای صندوق سرمایه گذاری سرامد رقم خورده است.

میزان ورود و خروجی پول در سال مالی 97

 در نمودار زیر وضعیت ورود و خروج پول را به صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد مشاهده میکنید که در سه ماه پاییز مشخصا جذب نقدینگی و پول زیادی داشته است که تا کنون مقدار زیادی همچنان داخل صندوق باقی مانده و خارج نشده است.

نمودار1- بازده ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرامد در سال 97

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سرآمد

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد به دلیل اینکه ماهیت سرمایه گذاری هایی که انجام می دهد در منابع کم ریسک و دارای بازده ثابتی باید باشد بیشتر منابع صندوق را در سپرده بانکی به میزان 55 درصد از کل منابع صندوق و 36 درصد در اوراق با درامد ثابت سرمایه گذاری کرده است.

نمودار 2- ورود و خروج پول به صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد
نمودار3- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد

روند تغییرات میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش های درامدزایی صندوق سرمایه گذاری سرآمد را در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد. بر اساس این نمودار و نمودار قبلی در بخش ورود و خروج پول به صندوق میتوان نتیجه گیری کرد که در ماه های مهر و ابان و اذر که پول بیشتری وارد صندوق شده است اکثرا در بخش سپرده بانکی و وجه نقد سرمایه گذاری شده است و از اوراق با درامد ثابت به میزان بیشتری خارج شده است

نمودار4- روند تغییرات دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.