صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 9,250 میلیارد ریالی برای صنایع پتروشیمی دنا

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 9,250 میلیارد ریالی برای صنایع پتروشیمی دنا
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) را به ارزش 9,250 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) را به ارزش 9,250 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز طرح متانول این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک تجارت، ضامن این اوراق بوده و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان می‌باشد. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و شرکت تامین سرمایه کاردان نیز هر یک به ترتیب پذیره‌نویسی مبلغ 8,750 و 500 میلیون ریال از این اوراق را متعهد گردیده‌اند.

ضمناً، شرکت کارگزاری بانک تجارت عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) را به ارزش 9,250 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) را به ارزش 9,250 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز طرح متانول این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک تجارت، ضامن این اوراق بوده و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان می‌باشد. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و شرکت تامین سرمایه کاردان نیز هر یک به ترتیب پذیره‌نویسی مبلغ 8,750 و 500 میلیون ریال از این اوراق را متعهد گردیده‌اند.

ضمناً، شرکت کارگزاری بانک تجارت عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.