رنیک افزایش سرمایه خود را ثبت کرد

رنیک افزایش سرمایه خود را ثبت کرد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-102 مورخ 1398/11/13  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/25  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 500000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/08/10 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.