رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶
خلاصه اخبار

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه 8 درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم 3.9 درصد را نشان می‌دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد. گزارش فصلی اقتصاد کشور در فصل پاییز ۹۷ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

در مقایسه شاخص های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال ۱۳۹۶ آمده است:‌ در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد.

متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸٫۸ درصد است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۸٫۲ درصد را نشان می‌دهد. برای نرخ بیکاری متوسط ۱۰٫۲ درصد در طول برنامه پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۱۲٫۱ درصد را نشان می‌دهد. پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ۰٫۳۴ است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۰٫۳۹۸۱ را نشان می‌دهد.

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

در برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رقم ۷٫۴ درصد پیش بینی شده بود؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۶٫۸ را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶رقم ۳۴٫۷ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲۸٫۷ را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ رقم ۳۵٫۲ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲.۳۶ را نشان می‌دهد.

منبع : tejaratnews.com