درآمد ۴۲۹ میلیارد تومانی «پخش» در مهرماه

درآمد ۴۲۹ میلیارد تومانی «پخش» در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

پخش در صورت عملکرد ماهانه خود از درآمد 429 میلیارد تومانی خود خبر داد.

به گزارش رادیو سهام، شرکت پخش البرز با نماد «پخش» از درآمد 429 میلیارد تومانی خود در مهرماه خبر داد که 343 میلیارد تومان این درآمد از توزیع و فروش و 86 میلیارد تومان از سایر خدمات بدست آمده است.

 پخش در 7 ماه گذشته درآمد 2288 میلیارد تومان شناسایی کرده است.

بااقتصاد