آیا هوآوی برای امنیت آمریکا تهدید جدی به حساب می آید؟

آیا هوآوی برای امنیت آمریکا تهدید جدی به حساب می آید؟
خلاصه اخبار

آیا ترس آمریکا فقط بخاطر امنیت ملی کشورش است و یا بخاطر احساس عدم امنیت جهانی است که آمریکا با آن روبروست؟

تا کنون کمتر پیش آمده است که یک کشور با شرکتی در کشور دیگر درگیر شود. چرا آمریکا از هوآوی تا این حد می ترسد؟