تورم روستاها بیش از شهرها

تورم روستاها بیش از شهرها
خلاصه اخبار

در بهمن ماه ١٣٩٧ نرخ تورم ماهانه روستاها ۰.۷ درصد بیشتر از شهرها رشد کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم روند سبقت‌گیری نرخ تورم روستاها از شهرهاست که از ماه‌های قبل آغاز شده بود.

به گزارش سیگنال در حالی که نرخ تورم شهرنشین‌ها در بهمن نسبت به دی ماه ۲.۱ درصد بوده است، این شاخص برای روستاهای کشور ۲.۸ درصد ثبت شده است. روند پیشی گرفتن تورم روستاها از شهرها که در چند ماه گذشته شروع شده است به‌طوری که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه روستایی به ۴۶.۷ درصد رسیده در حالی که همین شاخص برای شهرها ۴۱.۵ درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ تورم متوسط روستایی ۲۴.۲ درصد و شهری ۲۳.۴ درصد شده است.