چه تفاوتی میان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد و در نظام اقتصادی جهان چه وظایفی برعهده دارند؟

چه تفاوتی میان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد و در نظام اقتصادی جهان چه وظایفی برعهده دارند؟
خلاصه اخبار

دو نهاد مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول(IMF) بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شدند. علی‌رغم رابطه نزدیک این دو نهاد با یک‌دیگر، هر کدام اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. اما چه تفاوتی میان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد و در نظام اقتصادی جهان چه وظایفی برعهده دارند؟