تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی طی ۱۰ ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۶ و 1397

تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی طی ۱۰ ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۶ و 1397
خلاصه اخبار

داده های مربوط به این شاخص از اطلاعات مرکز آمار ایران استخراج شده است.