تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از ایسنا، طبق این آمار در نیمه نخست امسال در مجموع 696 هزار و 720 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات 382 هزار و 140 میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل 82.3 درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش 79.8 درصدی در شش ماهه نخست امسال، به 212 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در شش ماه اول سال گذشته 118 هزار و 370 میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در شش ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده که امسال این رقم به 30.5 درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخست سال گذشته 68 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که با 105 درصد افزایش به 141 هزار و 270 میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از 18 درصد در شش ماه اول سال 1398 به 20.3 درصد افزایش یافته است.

در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم 35.1 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل 244 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 82.2 درصد افزایش داشته است.

بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن 20.3، 7.2 و 5.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 56.4 و 38.7 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به 49 هزار و 860 میلیارد و 39 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت

تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از ایسنا، طبق این آمار در نیمه نخست امسال در مجموع 696 هزار و 720 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات 382 هزار و 140 میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل 82.3 درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش 79.8 درصدی در شش ماهه نخست امسال، به 212 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در شش ماه اول سال گذشته 118 هزار و 370 میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در شش ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده که امسال این رقم به 30.5 درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخست سال گذشته 68 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که با 105 درصد افزایش به 141 هزار و 270 میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از 18 درصد در شش ماه اول سال 1398 به 20.3 درصد افزایش یافته است.

در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم 35.1 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل 244 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 82.2 درصد افزایش داشته است.

بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن 20.3، 7.2 و 5.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 56.4 و 38.7 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به 49 هزار و 860 میلیارد و 39 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت

تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از ایسنا، طبق این آمار در نیمه نخست امسال در مجموع 696 هزار و 720 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات 382 هزار و 140 میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل 82.3 درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش 79.8 درصدی در شش ماهه نخست امسال، به 212 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در شش ماه اول سال گذشته 118 هزار و 370 میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌هاو موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در شش ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده که امسال این رقم به 30.5 درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخست سال گذشته 68 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که با 105 درصد افزایش به 141 هزار و 270 میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از 18 درصد در شش ماه اول سال 1398 به 20.3 درصد افزایش یافته است.

در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم 35.1 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل 244 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 82.2 درصد افزایش داشته است.

بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن 20.3، 7.2 و 5.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 56.4 و 38.7 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به 49 هزار و 860 میلیارد و 39 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
9 اسفند 1399