بررسی بانک‌هایی که بیش از درآمد، هزینه پرداخت کردند

بررسی بانک‌هایی که بیش از درآمد، هزینه پرداخت کردند
خلاصه اخبار

در بررسی صورت های مالی چهار بانک بورسی برای سال 97 نشان می دهد که وضعیت درآمد به هزینه اغلب بانکها مناسب نبوده و این بانکها بیش از درآمد هزینه پرداخت کردند.

به گزارش سیگنال به نقل از بانکداری ایرانی ، در این بررسی مشخص شد بانک پارسیان و اقتصاد نوین بیش از درآمد خود هزینه پرداخت کردند.

بانک ملت و تجارت تنها بانکی در این بین چهار بانک مورد بررسی هستند که درآمد انها بیش از هزینه های انهاست.

بر اساس این گزارش ، بانک تجارت در پی پرداخت 114 هزار میلیارد تسهیلات 160 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد که در مقابل 1340 هزار میلیارد ریال سودجمع آوری شده 143 هزار میلیارد ریال سود پرداخت کرد.

بانک ملت هم 1954 هزار میلیارد ریال وام داد که 204 هزار میلیارد ریال عایدی کسب کرد اما در مقابل 1777 هزار سپرده بیش از 145 هزارمیلیارد ریال سود داد که این دو بانک درآمد بیشتری نسبت به هزینه داشتند .

اما در ماقبل بانک‌های پارسیان و اقتصادنوین بیش از درآمد هزینه دادند که در نهایت به زیان آنها خواهد انجامید.

بانک پارسیان نیز در این دوره بر اساس 859 هزار میلیارد ریال وام حدود 98 هزار میلیارد ریال عایدی داشت اما در مقابل با جمع‌آوری 979 هزار میلیارد ریال سپرده 132 هزار میلیارد سود پرداخت کرد.

همچنین بانک اقتصاد نوین 282 هزار میلیارد ریال تسهیلات داد که برای این میزان تسهیلات 40 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد اما در مقابل با سپرده 358 هزار میلیارد ریالی 41 هزار میلیارد ریال سود پرداخت کرد.

منبع: bankdariirani.ir