بخشی از درآمدهای قبوض گاز برای خسارت‌های مالی و جانی هزینه می‌شود

بخشی از درآمدهای قبوض گاز برای خسارت‌های مالی و جانی هزینه می‌شود
خلاصه اخبار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قبوض گاز و برق برای خسارت‌های مالی و جانی کردند. نمایندگان مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه دادند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۱۰۰۰۰ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. این مبالغ صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه است.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قبوض گاز و برق برای خسارت‌های مالی و جانی کردند. نمایندگان مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه دادند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۱۰۰۰۰ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. این مبالغ صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه است.