اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش جزئی 5 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 92,468 1,089,521 1,181,990
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 38.0 1,029.1 1,067
حجم معاملات 40,451 1,261,305 1,301,756
تعداد معاملات 98 1,629 1,727

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به مبین011 و شستا992 و به میزان 10 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را کیش1402 با قیمت 890،870 و به میزان 6 درصد داشت.

بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ ترتیب مربوط به افاد53 و مبین011 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 990,517 1399/02/03 16.64 16.68 18.01 16.53 22
2 اخزا623 947,989 1399/02/03 16.97 16.64 17.96 17.70 119
3 اخزا703 925,063 1399/02/03 17.09 16.55 17.86 17.68 174
4 اخزا624 936,480 1399/02/03 16.96 16.52 17.83 17.62 147
5 اخزا803 951,503 1399/02/03 16.76 16.46 17.76 17.48 112
6 اخزا804 819,838 1399/02/03 17.98 16.37 17.65 17.58 447
7 اخزا805 819,588 1399/02/03 17.97 16.36 17.64 17.57 448
8 اخزا704 889,332 1399/02/03 17.20 16.33 17.60 17.49 265
9 اخزا807 788,704 1399/02/03 18.21 16.24 17.51 17.45 538
10 اخزا808 779,287 1399/02/03 18.30 16.22 17.48 17.43 566
11 اخزا806 811,066 1399/02/03 17.90 16.20 17.46 17.39 476
12 اخزا814 710,049 1399/02/03 19.18 16.19 17.45 17.41 778
13 اخزا811 760,778 1399/02/03 18.48 16.18 17.43 17.38 622
14 اخزا709 955,720 1399/02/03 16.42 16.16 17.41 17.11 104
15 اخزا802 961,647 1399/02/03 16.36 16.15 17.40 17.05 90
16 اخزا815 704,858 1399/02/03 19.20 16.15 17.40 17.36 797
17 اخزا810 763,875 1399/02/03 18.38 16.12 17.37 17.31 615
18 اخزا809 768,547 1399/02/03 18.29 16.09 17.34 17.29 602
19 اخزا812 752,604 1399/02/03 18.49 16.09 17.33 17.28 650
20 اخزا723 778,704 1399/02/03 18.13 16.07 17.31 17.25 573
21 اخزا801 964,785 1399/02/03 16.25 16.06 17.30 16.92 83
22 اخزا706 964,833 1399/02/03 16.22 16.04 17.28 16.90 83
23 اخزا721 788,084 1399/02/03 17.98 16.03 17.26 17.20 547
24 اخزا818 685,505 1399/02/03 19.34 16.02 17.25 17.22 867
25 اخزا816 698,412 1399/02/03 19.13 16.01 17.23 17.20 825
26 اخزا813 722,300 1399/02/03 18.79 16.00 17.23 17.19 748
27 اخزا817 695,871 1399/02/03 19.15 15.99 17.22 17.18 834
28 اخزا713 814,235 1399/02/03 17.57 15.93 17.15 17.08 475
29 اخزا716 831,078 1399/02/03 17.17 15.74 16.92 16.85 433
30 اخزا718 814,025 1399/02/03 17.34 15.72 16.90 16.83 482

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 990،517 ریال و به اندازه تقریبی 17 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا812 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.