این واحدهای مسکونی زیر ۵/ ۱ میلیارد قیمت خورده/جدول

این واحدهای مسکونی زیر ۵/ ۱ میلیارد قیمت خورده/جدول

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

این واحدهای مسکونی زیر 5/ 1 میلیارد قیمت خورده/جدول