اطلاعات معاملات بازار بدهی (26 اسفند ماه)

اطلاعات معاملات بازار بدهی (26 اسفند ماه)
خلاصه اخبار

گزارش روزانه مورخه 1397/12/25 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد :

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 600 درصد افزایش یافته و حجم معاملات نیز  800 درصد نسبت به دیروز افزایش یافته است که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد:

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار 110,413 697.422 807.835
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 10.429 22.940 33.369
حجم معاملات (میلیون) 10.437 24.780 35.270
تعداد معاملات 1151 2212 3363

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا002 با قیمت 785،320 ریال و به میزان تقریبا 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد1 به میزان تقریبا 1 درصد داشت.

بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا002 785,320 10.00
2 گندم2 934,959 3.89
3 جوپار99 1,020,082 2.51
4 اجاد42 879,999 2.33
5 رایان 1,039,999 1.96
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد10 812,669 166.03
2 اخزا704 683,345 144.88
3 اخزا624 730,176 112.74
4 اخزا709 749,516 93.68
5 اخزا623 743,875 90.26
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد1 956,411 -1.05
2 شستا991 989,999 -1
3 سلامت6 872,104 -0.89
4 ماهان99 1,015,000 -0.69
5 صخود412 965,198 -0.5
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا704 683,345 212,022
2 اشاد10 812,669 204,300
3 اخزا624 730,176 154,406
4 اخزا709 749,516 124,986
5 اخزا703 718,864 122,325

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا610 با قیمت 858,431 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا610 858,431 1397/12/25 23.06% 21.54% 23.80% 23.67% 262
2 اخزا614 839,822 1397/12/22 23.05% 21.50% 23.75% 23.64% 303
3 اخزا707 897,406 1397/12/25 22.43% 21.43% 23.67% 23.49% 187
4 اخزا714 884,066 1397/12/25 22.58% 21.40% 23.63% 23.48% 213
5 اخزا609 939,175 1397/12/25 21.89% 21.40% 23.63% 23.32% 109
6 اخزا612 828,564 1397/12/25 23.31% 21.37% 23.60% 23.50% 325
7 اخزا606 884,467 1397/12/25 22.49% 21.32% 23.54% 23.38% 213
8 اخزا614 843,271 1397/12/25 22.92% 21.21% 23.39% 23.28% 297
9 اخزا608 939,728 1397/12/25 21.68% 21.19% 23.38% 23.08% 109
10 اخزا613 843,492 1397/12/25 22.88% 21.17% 23.35% 23.24% 297
11 اخزا714 883,712 1397/12/22 22.03% 21.17% 23.35% 23.20% 219
12 اخزا604 871,300 1397/12/25 22.46% 21.14% 23.31% 23.17% 241
13 اخزا615 718,864 1397/12/25 24.78% 21.10% 23.27% 23.21% 577
14 اخزا703 718,864 1397/12/25 24.78% 21.10% 23.27% 23.21% 577
15 اخزا624 730,176 1397/12/25 24.57% 21.09% 23.25% 23.19% 550
16 اخزا615 870,148 1397/12/22 22.14% 21.08% 23.24% 23.10% 247
17 اخزا613 842,865 1397/12/22 22.53% 21.05% 23.21% 23.10% 303
18 اخزا706 757,881 1397/12/25 24.04% 21.05% 23.20% 23.13% 486
19 اخزا708 883,910 1397/12/22 21.89% 21.03% 23.19% 23.03% 220
20 اخزا712 912,170 1397/12/22 21.43% 21.02% 23.17% 22.97% 165
21 اخزا712 912,170 1397/12/22 21.04% 21.02% 23.17% 22.97% 168
22 اخزا704 683,345 1397/12/25 25.36% 21.02% 23.17% 23.12% 668
23 اخزا703 718,891 1397/12/22 0.245235 0.209874 0.231287 0.230724 583

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.