اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/12

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/12
خلاصه اخبار

گزارش اوراق بدهی مورخه 1398/3/12 به شرح ذیل میباشد:

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 9 درصد کاهش داشت. همچنین ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی 70درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,396 558,594 606,990
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 400 409
حجم معاملات 8,753 477,622 486,375
تعداد معاملات 66 695 761

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 9 درصد کاهش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی کاهش داشتند.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اخزا712 998,550 5.00
2 اروند04 987,864 4.03
3 صایپا403 901,802 1.92
4 کورش99 948,000 1.07
5 گندم2 895,000 1.04
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 942,735 76.67
2 اخزا704 715,514 54.95
3 اخزا622 960,867 38.51
4 اخزا608 983,717 34.12
5 اشاد9 907,040 24.76
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 878,001 -4.38
2 اجاد22 932,113 -3.9
3 شستا991 970,000 -3
4 جوپار99 1,000,501 -0.9
5 صایپا908 890,151 -0.83
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا707 942,735 81,332
2 اخزا704 715,514 76,801
3 اخزا622 960,867 40,082
4 اخزا608 983,717 34,688
5 سلامت6 634,449 31,243

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اخزا712 با قیمت 998,550 ریال و به میزان تقریبا 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد1 به میزان تقریبا 4 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 971,015 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 971,015 1398/03/11 21.36% 21.67% 23.95% 23.30% 52
2 اخزا713 634,449 1398/03/12 26.32% 20.97% 23.10% 23.06% 800
3 اخزا704 715,514 1398/03/12 24.64% 20.92% 23.05% 23.00% 590
4 اخزا716 650,399 1398/03/12 25.92% 20.92% 23.05% 23.01% 758
5 اخزا623 777,768 1398/03/12 23.54% 20.89% 23.01% 22.93% 444
6 اخزا709 785,077 1398/03/12 23.35% 20.81% 22.92% 22.84% 429
7 اخزا624 767,232 1398/03/12 23.51% 20.71% 22.79% 22.72% 472
8 اخزا714 928,804 1398/03/12 20.88% 20.29% 22.28% 22.04% 135
9 اخزا609 983,697 1398/03/12 20.16% 20.17% 22.14% 21.07% 31
10 اخزا608 983,717 1398/03/12 20.14% 20.14% 22.11% 21.04% 31
11 اخزا622 960,867 1398/03/12 20.36% 20.13% 22.09% 21.65% 74
12 اخزا707 942,735 1398/03/12 20.53% 20.10% 22.05% 21.76% 109
13 اخزا708 929,053 1398/03/12 20.65% 20.06% 22.01% 21.77% 136
14 اخزا610 905,101 1398/03/12 20.91% 20.05% 22.00% 21.83% 184
15 اخزا604 915,608 1398/03/12 20.77% 20.03% 21.98% 21.78% 163
16 اخزا612 874,787 1398/03/12 21.24% 20.01% 21.96% 21.82% 247
17 اخزا717 887,942 1398/03/12 21.03% 19.97% 21.91% 21.76% 220
18 اخزا703 888,101 1398/03/12 21.00% 19.94% 21.87% 21.72% 220
19 اخزا706 888,101 1398/03/12 21.00% 19.94% 21.87% 21.72% 220
20 اخزا613 888,864 1398/03/12 20.93% 19.89% 21.81% 21.66% 219
21 اخزا614 890,000 1398/03/12 20.69% 19.67% 21.54% 21.40% 219
22 اخزا705 961,286 1398/03/11 19.60% 19.63% 21.50% 21.07% 76
23 اخزا615 918,207 1398/03/12 0.200703 0.19381 0.211987 0.210007 163
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.