اطلاعات معاملات بازار بدهی (15 اردیبهشت ماه)

اطلاعات معاملات بازار بدهی (15 اردیبهشت ماه)
خلاصه اخبار

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی در مورخه 14/02/1398 به شرح ذیل میباشد:

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 5 درصد افزایش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 30 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 62,697 651,812 714,509
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 75 1152 1,227
حجم معاملات 85,831 1,421,436 1,507,267
تعداد معاملات 205 1,235 1,440

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اروند04 با قیمت 929،500 ریال و به میزان تقریبا 9 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته رایان به میزان تقریبا 3.5 درصد داشت.

بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا717 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند04 929,500 9.29
2 اخزا712 959,999 2.54
3 اخزا609 633,517 1.40
4 صایپا403 925,000 0.54
5 اخزا717 867,811 0.49
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا717 867,811 121.91
2 اخزا703 732,932 116.68
3 اخزا707 923,953 92.25
4 اخزا709 767,048 83.16
5 اخزا714 853,104 65.43
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 رایان 1,015,618 -3.64
2 افاد2 965,000 -3.5
3 صخود412 852,137 -3.04
4 صخود0012 980,000 -2
5 شستا994 1,000,003 -1.96
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 732,932 159,203
2 اخزا717 867,811 140,475
3 اخزا709 767,048 108,414
4 اخزا707 923,953 99,846
5 اخزا609 633,517 79,932


مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 732,932 1398/02/14 25.24% 21.71% 24.01% 23.95% 528
2 اخزا624 744,704 1398/02/14 25.03% 21.71% 24.01% 23.94% 501
3 اخزا713 614,325 1398/02/14 27.67% 21.67% 23.96% 23.92% 829
4 اخزا706 774,641 1398/02/14 24.35% 21.57% 23.83% 23.76% 437
5 اخزا711 955,600 1398/02/14 21.74% 21.44% 23.68% 23.26% 79
6 اخزا609 633,517 1398/02/14 26.86% 21.39% 23.61% 23.57% 787
7 اخزا716 633,530 1398/02/14 26.86% 21.38% 23.61% 23.57% 787
8 اخزا608 966,334 1398/02/14 21.55% 21.37% 23.60% 23.04% 60
9 اخزا709 767,048 1398/02/14 24.26% 21.37% 23.59% 23.52% 458
10 اخزا612 852,731 1398/02/14 22.92% 21.33% 23.55% 23.43% 276
11 اخزا708 909,424 1398/02/14 22.17% 21.32% 23.53% 23.33% 165
12 اخزا614 866,891 1398/02/14 22.69% 21.29% 23.50% 23.37% 248
13 اخزا714 853,104 1398/02/14 22.85% 21.27% 23.48% 23.36% 276
14 اخزا707 923,953 1398/02/14 21.93% 21.26% 23.46% 23.22% 138
15 اخزا704 700,259 1398/02/14 25.28% 21.23% 23.42% 23.37% 619
16 اخزا623 761,846 1398/02/14 24.17% 21.22% 23.41% 23.34% 473
17 اخزا622 942,947 1398/02/14 21.65% 21.21% 23.39% 23.07% 103
18 اخزا615 895,990 1398/02/14 22.18% 21.17% 23.35% 23.18% 192
19 اخزا613 867,701 1398/02/14 22.53% 21.15% 23.33% 23.20% 248
20 اخزا604 896,330 1398/02/14 22.10% 21.10% 23.26% 23.09% 192
21 اخزا606 910,946 1398/02/14 21.89% 21.07% 23.23% 23.03% 164
22 اخزا717 867,811 1398/02/14 22.42% 21.05% 23.20% 23.07% 249
23 اخزا705 942,122 1398/02/11 20.76% 20.91% 23.03% 22.72% 109


بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 732،932 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا717 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.