اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/26

اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/26
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار بدهی در تاریخ 26 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی در مورخ 1398/01/26 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 درصد افزایش داشت. و ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته به ترتیب تقریبا 5 و 2.5 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,147 593,525.68 639,673
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 15 858 873
حجم معاملات 15,562 1,056,275 1,071,837
تعداد معاملات 133 1,123 1,256

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا001 با قیمت 980،800 ریال و به میزان تقریبا 1.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد23 به میزان تقریبا 2.2 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا001 980,000 1.55
2 صایپا403 920,000 0.61
3 اخزا711 946,295 0.28
4 اخزا613 861,833 0.28
5 منفت9810 1,002,444 0.08
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد10 839,671 248.04
2 اخزا706 779,876 89.49
3 اخرا704 707,301 67.19
4 اخزا612 854,100 60.55
5 اخزا709 769,349 42.98
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد23 978,000 2.2 –
2 قرن99 897,000 2.29 –
3 صگل411 900,001 1.96 –
4 صخود412 900,001 1.96 –
5 اشاد9 901,918 1.41 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد10 839,671 295,400
2 اخزا706 779,876 114,748
3 اخزا704 707,301 94,991
4 اخزا612 854,100 70,897
5 اخزا713 618,397 65,208

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا716 با قیمت 629،651 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا716 629,651 1398/01/26 26.67% 21.16% 23.34% 23.30% 806
2 اخزا717 858,964 1398/01/26 22.45% 20.96% 23.10% 22.98% 268
3 اخزا711 946,295 1398/01/26 21.36% 20.95% 23.09% 22.75% 98
4 اخزا622 933,477 1398/01/26 21.50% 20.95% 23.08% 22.81% 122
5 اخزا713 618,397 1398/01/26 26.59% 20.89% 23.01% 22.97% 848
6 اخزا613 861,833 1398/01/26 22.00% 20.58% 22.63% 22.51% 267
7 اخزا707 916,875 1398/01/26 21.21% 20.48% 22.51% 22.31% 157
8 اخزا714 904,160 1398/01/26 21.26% 20.38% 22.39% 22.21% 183
9 اخزا614 863,659 1398/01/26 21.66% 20.28% 22.28% 22.16% 267
10 اخزا709 769,349 1398/01/26 22.99% 20.28% 22.27% 22.20% 477
11 اخزا606 904,724 1398/01/26 21.12% 20.25% 22.24% 22.06% 183
12 اخزا703 741,105 1398/01/26 23.35% 20.20% 22.18% 22.12% 547
13 اخزا610 881,157 1398/01/26 21.31% 20.16% 22.13% 21.99% 232
14 اخزا609 958,185 1398/01/26 20.42% 20.16% 22.13% 21.71% 79
15 اخزا706 779,876 1398/01/26 22.64% 20.11% 22.07% 22.00% 456
16 اخزا624 753,116 1398/01/26 23.05% 20.11% 22.07% 22.01% 520
17 اخزا623 765,706 1398/01/26 22.75% 20.01% 21.95% 21.89% 492
18 اخزا704 707,301 1398/01/26 23.71% 20.01% 21.95% 21.90% 638
19 اخزا608 958,682 1398/01/26 20.17% 19.91% 21.83% 21.42% 79
20 اخزا708 905,771 1398/01/26 20.75% 19.90% 21.82% 21.65% 184
21 اخزا612 854,100 1398/01/26 21.21% 19.74% 21.63% 21.52% 295
22 اخزا712 929,300 1398/01/17 17.25% 19.70% 21.57% 21.34% 162
23 اخزا705 937,017 1398/01/25 19.95% 19.62% 21.49% 21.22% 124

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.