اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/25

اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/25
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار بدهی در تاریخ 25 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی در مورخ 1398/01/25 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته یک درصد کاهش داشت. و ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 30 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,253 585,641 631,894
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 904 912
حجم معاملات 7,597 1,090,560 1,098,157
تعداد معاملات 96 1,184 1,280

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اخزا714 با قیمت 905،871 ریال و به میزان تقریبا 1 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد21 به میزان تقریبا 3.3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اخزا714 905,871 1.03
2 اخزا705 937,017 0.92
3 اجاد22 920,002 0.55
4 صخود412 918,000 0.55
5 چوپار99 1,014,000 0.40
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 779,864 112.36
2 اخزا608 958,366 100.21
3 اشاد10 840,051 98.37
4 اخزا704 707,776 80.84
5 اخزا707 918,699 68.32
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد21 1,000,000 3.38 –
2 شستا992 978,700 2.13 –
3 اجاد25 950,012 2.06 –
4 اخزا613 863,245 0.58 –
5 سلامت4 972,400 0.38 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 778,423 144,073
2 اشاد10 840,051 117,100
3 اخزا704 707,776 114,218
4 اخزا608 958,366 104,564
5 اخزا703 741,853 87,870

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 943,659 ریال و به اندازه تقریبا 21.8% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 943,659 1398/01/25 22.24% 21.79% 24.11% 23.77% 99
2 اخزا713 622,326 1398/01/25 26.12% 20.59% 22.65% 22.61% 849
3 اخزا613 863,245 1398/01/25 21.66% 20.27% 22.27% 22.15% 268
4 اخزا610 881,015 1398/01/25 21.25% 20.10% 22.06% 21.92% 233
5 اخزا703 741,853 1398/01/25 23.22% 20.09% 22.05% 21.99% 548
6 اخزا709 770,960 1398/01/25 22.73% 20.07% 22.02% 21.96% 478
7 اخزا706 779,864 1398/01/25 22.59% 20.07% 22.02% 21.95% 457
8 اخزا624 753,674 1398/01/25 22.94% 20.02% 21.96% 21.90% 521
9 اخزا622 935,987 1398/01/25 20.46% 19.96% 21.89% 21.62% 123
10 اخزا708 905,075 1398/01/25 20.81% 19.95% 21.88% 21.70% 185
11 اخزا704 707,776 1398/01/25 23.62% 19.94% 21.86% 21.81% 639
12 اخزا714 905,871 1398/01/25 20.73% 19.88% 21.80% 21.62% 184
13 اخزا707 918,699 1398/01/25 20.57% 19.88% 21.79% 21.59% 158
14 اخزا623 767,120 1398/01/25 22.52% 19.83% 21.74% 21.67% 493
15 اخزا608 958,366 1398/01/25 20.07% 19.81% 21.71% 21.30% 80
16 اخزا614 866,330 1398/01/25 21.09% 19.78% 21.67% 21.55% 268
17 اخزا712 929,300 1398/01/17 18.27% 19.70% 21.57% 21.34% 153
18 اخزا606 906,740 1398/01/25 20.51% 19.69% 21.56% 21.39% 184
19 اخزا705 937,017 1398/01/25 20.11% 19.62% 21.49% 21.22% 123
20 اخزا612 854,587 1398/01/25 21.05% 19.60% 21.46% 21.35% 296
21 اخزا609 958,931 1398/01/25 19.79% 19.53% 21.38% 20.97% 80
22 اخزا604 894,792 1398/01/25 20.34% 19.38% 21.20% 21.05% 212
23 اخزا615 894,917 1398/01/25 20.31% 19.36% 21.17% 21.02% 212

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.