اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/24

اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/24
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار بدهی در تاریخ 24 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی در مورخه 1398/01/24 به شرح ذیل میباشد.

ارزش و حجم معاملات نسبت به روز کاری قبلی حدودا 5 درصد کاهش یافته است که ارزش و حجم معاملات به تفکیک هر بازار در جدول زیر آمده است:

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,253 592,186 638,440
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 15 1,281 1,296
حجم معاملات 15,089 1,601,559 1,616,648
تعداد معاملات 78 1,172 1,250

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا992 با قیمت 999,999 ریال و به میزان تقریبا 2.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد1 به میزان تقریبا 1.3 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا704 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا992 999,999 2.44
2 شرق1400 989,999 2.06
3 اجاد22 915,000 1.31
4 اخزا709 771,424 0.6
5 سکرد98 1,002,500 0.25
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا704 707,934 154.66
2 اخزا706 779,646 149.94
3 اخزا623 767,409 147.26
4 اشاد10 839,841 109.85
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد1 952,004 1.36 –
2 کوروش99 920,000 0.35 –
3 صخود412 913,000 0.33 –
4 اشاد6 1,000,005
0.22 –
5 اخزا615 893,077 0.21 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا704 707,934 218,464
2 اخزا706 779,646 192,319
3 اخزا623 767,409 191,890
4 اشاد10 839,841 130,800

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا714 با قیمت 896,493 ریال و به اندازه تقریبا 21.87% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا704 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا714 896,493 1398/01/24 22.90% 21.87% 24.20% 24.02% 185
2 اخزا711 941,465 1398/01/21 21.61% 21.78% 24.09% 23.77% 106
3 اخزا713 623,813 1398/01/24 25.93% 20.46% 22.49% 22.45% 850
4 اخزا703 741,373 1398/01/24 23.24% 20.10% 22.06% 22.00% 549
5 اخزا706 779,646 1398/01/24 22.57% 20.05% 21.99% 21.92% 458
6 اخزا709 771,424 1398/01/24 22.63% 19.98% 21.92% 21.85% 479
7 اخزا705 935,427 1398/01/24 20.48% 19.97% 21.91% 21.64% 124
8 اخزا622 935,461 1398/01/24 20.47% 19.96% 21.89% 21.63% 124
9 اخزا613 771,708 1398/01/24 22.59% 19.95% 21.88% 21.81% 479
10 اخزا704 707,934 1398/01/24 23.57% 19.89% 21.81% 21.76% 640
11 اخزا608 957,929 1398/01/24 20.04% 19.77% 21.67% 21.26% 81
12 اخزا609 957,934 1398/01/24 20.04% 19.77% 21.66% 21.26% 81
13 اخزا624 755,876 1398/01/24 22.63% 19.77% 21.66% 21.60% 522
14 اخزا623 767,409 1398/01/24 22.44% 19.76% 21.65% 21.59% 494
15 اخزا610 882,610 1398/01/24 20.84% 19.72% 21.61% 21.47% 234
16 اخزا712 929,300 1398/01/17 19.28% 19.70% 21.57% 21.34% 145
17 اخزا707 919,046 1398/01/24 20.35% 19.66% 21.53% 21.33% 159
18 اخزا615 893,077 1398/01/24 20.61% 19.63% 21.49% 21.34% 213
19 اخزا614 867,450 1398/01/24 20.81% 19.52% 21.37% 21.25% 269
20 اخزا612 855,441 1398/01/24 20.84% 19.41% 21.23% 21.12% 297
21 اخزا708 905,849 1398/01/21 19.86% 19.35% 21.16% 20.99% 192
22 اخزا606 907,765 1398/01/24 20.16% 19.35% 21.16% 20.99% 185
23 اخزا604 895,000 1398/01/24 20.20% 19.25% 21.04% 20.89% 213

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.