اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/22

اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/22
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار بدهی در تاریخ 22 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار 46,489 579,437 625,926
ارزش معاملات 66 928 993
حجم معاملات 71,150 1,102,586 1,173,736
تعداد معاملات 97 945 1,042

به گزارش سیگنال همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.1 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 40 افزایش داشتند.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا993 983,904 3.24
2 شستا001 980,000 2.08
3 اخزا711 941,465 0.86
4 اخزا709 769,213 0.74
5 اخزا706 778,423 0.54
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 778,423 156.68
2 اشاد10 839,985 107.18
3 اخزا612 855,108 100.85
4 اخزا608 958,619 91.73
5 اخزا604 895,016 70.77
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا992 976,163 2.5 –
2 صایپا104 900,000 2.07 –
3 صخود412 916,000 2.03 –
4 گندم2 870,008 1.61 –
5 ماهان99 1,016,501 0.53 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 778,423 201,283
2 اشاد10 839,985 127,600
3 اخزا612 855,108 117,941
4 اخزا608 958,619 95,691
5 اخزا604 895,016 79,068

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا993 با قیمت 983,904 ریال و به میزان تقریبا 3.2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق شستا992 به میزان تقریبا 2.5 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 740,711 1398/01/21 22.98% 20.64% 22.71% 22.65% 557
2 اخزا713 623,439 1398/01/21 25.75% 20.62% 22.68% 22.64% 857
3 اخزا706 778,423 1398/01/21 22.39% 20.52% 22.57% 22.50% 465
4 اخزا704 707,151 1398/01/21 23.40% 20.24% 22.23% 22.18% 647
5 اخزا624 755,833 1398/01/21 22.33% 20.18% 22.15% 22.09% 529
6 اخزا709 769,213 1398/01/21 22.58% 20.12% 22.09% 22.02% 486
7 اخزا623 765,839 1398/01/21 22.32% 20.11% 22.07% 22.00% 501
8 اخزا613 869,033 1398/01/21 20.00% 20.00% 21.93% 21.82% 276
9 اخزا712 929,300 1398/01/17 19.69% 19.70% 21.57% 21.34% 142
10 اخزا714 906,487 1398/01/21 19.71% 19.54% 21.39% 21.22% 192
11 اخزا608 958,619 1398/01/21 18.11% 19.48% 21.32% 20.94% 88
12 اخزا612 855,108 1398/01/21 20.41% 19.45% 21.28% 21.17% 304
13 اخزا609 958,438 1398/01/21 18.19% 19.43% 21.25% 20.88% 88
14 اخزا707 919,562 1398/01/21 19.35% 19.42% 21.25% 21.05% 166
15 اخزا622 934,110 1398/01/21 19.80% 19.32% 21.12% 20.87% 131
16 اخزا708 905,849 1398/01/21 19.76% 19.31% 21.12% 20.95% 193
17 اخزا711 941,465 1398/01/21 21.41% 19.28% 21.08% 20.77% 107
18 اخزا606 906,490 1398/01/21 19.71% 19.27% 21.07% 20.90% 192
19 اخزا610 882,681 1398/01/21 20.13% 19.25% 21.04% 20.90% 242
20 اخزا604 895,016 1398/01/21 19.55% 19.22% 21.00% 20.85% 220
21 اخزا614 868,086 1398/01/21 20.17% 19.21% 20.99% 20.88% 276
22 اخزا705 935,389 1398/01/20 19.39% 19.20% 20.98% 20.73% 131
23 اخزا615 894,998 1398/01/21 19.55% 18.92% 20.65% 20.50% 220

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 740,711 ریال و به اندازه تقریبا 20.5 % در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین افزایش قیمت را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا711 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.