اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/17

اطلاعات معاملات بازار بدهی مورخ 1398/01/17
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار بدهی در تاریخ 17 فروردین 98 را مشاهده خواهید کرد.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار 46,545 575,555 622,101
ارزش معاملات 10 144 154
حجم معاملات 9,302 172,591 181,893
تعداد معاملات 125 389 514

به گزارش سیگنال بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد1 با قیمت 897،008 ریال و به میزان تقریبا 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق جوپار99 به میزان تقریبا 5 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 897,008 5.00
2 اشاد10 836,966 0.57
3 اخزا610 881,993 0.46
4 اخزا708 902,459 0.43
5 اخزا709 760,084 0.51
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد10 836,966 25.95
2 اخزا610 881,993 17.69
3 اخزا612 851,245 17.30
4 اخزا706 770,509 16.25
5 اخزا707 916,308 11.29
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 جوپار99 1,007,878 0.38 –
2 اخزا703 730,782 0.1 –
3 اخزا614 861,387 0.07 –
4 اخزا609 954,708 0.06 –
5 اخزا705 934,643 0.04 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد10 836,966 31,000
2 اخزا706 770,509 21,089
3 اخزا612 851,245 20,322
4 اخزا610 881,993 20,055
5 اخزا707 916,308 12,321

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا705 با قیمت 934،643 ریال و به اندازه تقریبا 21.34 % در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا610 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا705 934,643 1398/01/17 15.85% 21.34% 23.56% 23.33% 162
2 اخزا706 770,509 1398/01/17 22.05% 20.80% 22.91% 22.84% 494
3 اخزا624 742,742 1398/01/17 22.70% 20.78% 22.88% 22.82% 558
4 اخزا703 730,782 1398/01/17 23.02% 20.77% 22.87% 22.81% 585
5 اخزا713 619,605 1398/01/17 25.32% 20.74% 22.83% 22.79% 886
6 اخزا709 760,084 1398/01/17 22.41% 20.68% 22.75% 22.69% 515
7 اخزا704 698,055 1398/01/17 23.39% 20.67% 22.74% 22.69% 676
8 اخزا623 756,493 1398/01/17 22.21% 20.58% 22.64% 22.57% 530
9 اخزا614 861,387 1398/01/17 19.32% 20.15% 22.12% 22.01% 305
10 اخزا711 940,008 1398/01/10 16.52% 20.15% 22.12% 21.83% 142
11 اخزا604 892,706 1398/01/17 17.69% 19.95% 21.88% 21.73% 249
12 اخزا708 902,459 1398/01/17 17.85% 19.83% 21.74% 21.57% 222
13 اخزا615 891,174 1398/01/17 17.97% 19.68% 21.55% 21.41% 249
14 اخزا714 909,057 1398/01/11 16.60% 19.54% 21.39% 21.23% 221
15 اخزا707 916,308 1398/01/17 17.18% 19.54% 21.39% 21.20% 195
16 اخزا609 954,708 1398/01/17 14.93% 19.52% 21.36% 21.02% 117
17 اخزا608 954,729 1398/01/17 14.92% 19.50% 21.34% 21.00% 117
18 اخزا606 903,284 1398/01/17 17.76% 19.49% 21.32% 21.16% 221
19 اخزا622 934,786 1398/01/17 16.01% 19.44% 21.26% 21.03% 160
20 اخزا612 851,245 1398/01/17 19.21% 19.41% 21.23% 21.13% 333
21 اخزا610 881,993 1398/01/17 18.15% 19.38% 21.20% 21.07% 270
22 اخزا613 864,303 1398/01/17 18.85% 19.36% 21.17% 21.06% 305
23 اخزا712 929,930 1398/01/11 15.63% 19.36% 21.17% 20.96% 177

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا705 با قیمت 934،643 ریال و به اندازه تقریبا 21.34 % در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا610 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.