اطلاعات بازار بدهی در 19 اسفند 97

اطلاعات بازار بدهی در 19 اسفند 97
خلاصه اخبار

گزارش روزانه مورخه 1397/12/19 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد :

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 30 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد:

بورسفرا بورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 101,357 593,697 695,054
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 488 2,260 2,748
حجم معاملات 492,530 2,609,931 3,102,461
تعداد معاملات 135 1,320 1,455

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد9  با قیمت 899،748 ریال و به میزان تقریبا 0.57 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق شستا 991  به میزان تقریبا 2 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد 6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
اشاد9 899,748 0.57
سلامت6 915,925 0.55
اخزا713 607,575 0.54
اخزا610 860,049 0.22
اخزا622 918,398 0.18
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
اشاد6 981,035 383.29
سخاب7 992,351 307.89
اخزا604 873,451 183.86
اخزا606 885,052 155.97
اخزا709 748,835 151.64
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
شستا991 980,000 -2
اشاد6 981,035 -1.22
جوپار99 1,001,985 -0.92
صگل411 982,000 -0.81
رایان 1,013,640 -0.62
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
اشاد6 981,035 390,700
سخاب7 992,351 310,267
اخزا604 873,451 210,494
اخزا709 748,835 202,501
اخزا606 885,052 176,231

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 992،351 ریال و به اندازه تقریبا 31.55% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن می‌باشد. این اوراق در 9 روز دیگر سررسید می‌شود.

بیشترین افزایش قیمت را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا713 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ
آخرین معامله
بازده سادهبازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 992,351 1397/12/19 31.26% 31.55% 36.53% 32.57% 10
2 اخزا703 719,166 1397/12/19 24.49% 20.85% 22.97% 22.91% 583
3 اخزا624 730,412 1397/12/19 24.27% 20.84% 22.95% 22.89% 556
4 اخزا706 757,504 1397/12/19 23.80% 20.82% 22.93% 22.87% 492
5 اخزا704 683,666 1397/12/19 25.09% 20.80% 22.91% 22.86% 674
6 اخزا709 748,835 1397/12/19 23.91% 20.80% 22.90% 22.84% 513
7 اخزا623 742,576 1397/12/19 24.01% 20.79% 22.89% 22.83% 528
8 اخزا610 860,049 1397/12/19 22.25% 20.79% 22.89% 22.77% 268
9 اخزا713 607,575 1397/12/19 26.70% 20.77% 22.87% 22.83% 884
10 اخزا714 884,414 1397/12/19 21.88% 20.74% 22.83% 22.68% 219
11 اخزا614 844,072 1397/12/19 22.33% 20.66% 22.74% 22.63% 303
12 اخزا707 897,970 1397/12/19 21.60% 20.63% 22.70% 22.53% 193
13 اخزا606 885,052 1397/12/19 21.75% 20.62% 22.68% 22.54% 219
14 اخزا612 831,739 1397/12/19 22.38% 20.55% 22.60% 22.50% 331
15 اخزا613 845,888 1397/12/19 22.02% 20.40% 22.42% 22.31% 303
16 اخزا708 885,821 1397/12/19 21.48% 20.38% 22.39% 22.25% 220
17 اخزا604 873,451 1397/12/19 21.50% 20.24% 22.23% 22.10% 247
18 اخزا615 873,760 1397/12/19 21.44% 20.19% 22.17% 22.04% 247
19 اخزا711 930,000 1397/12/19 20.66% 20.08% 22.04% 21.79% 134
20 اخزا705 918,157 1397/12/19 20.72% 20.02% 21.96% 21.75% 158
21 اخزا608 940,007 1397/12/19 20.43% 19.97% 21.91% 21.62% 115
22 اخزا609 940,043 1397/12/19 20.42% 19.96% 21.89% 21.61% 115
23 اخزا622 918,398 1397/12/19 0.206568 0.199542 0.218841 0.216787 158

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.