اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/30

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/30
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 30 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/30 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته  تغییر محسوسی نداشته است. ارزش معاملات به میزان 46 درصد افزایش داشته است. حجم معاملات نیز با 34 درصد افزایش همراه بود.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)  48,357  649,872  698,230
ارزش معاملات (میلیارد ریال)  507  1,294  1,801
حجم معاملات  506,713  1,555,587  2,062,300
تعداد معاملات  116  1,174  1,290

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به سلامت6 با قیمت 974،009ریال و به میزان تقریبی 5.05 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را سلامت2 به میزان تقریبی  1.7 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات مربوطه مشهد905 و بیشترین حجم  معاملات نیز مربوط به مشهد905 بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 974,0095.05
2 گندم2 946,2145.01
3 اروند11 953,4454.22
4 اشاد1 919,9691.74
5 شستا992 930,1411.69
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 مشهد905 1,000,000 503.99
2 اخزا707 967,945 212.22
3 اخزا722 655,742 98.33
4 اشاد9 920,042 94.76
5 اخزا703 776,551 82.15
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت2 962,375 1.74 –
2 اشاد10 962,375 1.74 –
3 جوپار99 1,001,596 1.15 –
4 اجاد42 899,999 1.10 –
5 اخزا712 982,001 0.81 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 مشهد905 1,000,000503,990
2 اخزا707 967,945219,249
3 اخزا722 655,742149,955
4 اخزا703 776,551105,785
5 اشاد9 920,042103,000

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا712 با قیمت 982،001 ریال و به اندازه تقریبا 21.6 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات مربوط به مشهد905 بود و بیشتر حجم معاملات را مشهد905 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا712       982,001 1398/04/30 21.58% 21.58% 23.84% 22.79% 32
2 اخزا722       655,742 1398/04/30 26.29% 21.32% 23.53% 23.48% 730
3 اخزا720       670,287 1398/04/30 25.87% 21.23% 23.42% 23.37% 695
4 اخزا713       649,069 1398/04/30 26.31% 21.22% 23.41% 23.37% 751
5 اخزا716       665,202 1398/04/30 25.95% 21.20% 23.39% 23.34% 709
6 اخزا723       614,429 1398/04/30 27.01% 21.15% 23.32% 23.29% 849
7 اخزا705       986,003 1398/04/29 19.93% 20.76% 22.85% 21.56% 27
8 اخزا703       776,551 1398/04/30 23.39% 20.74% 22.82% 22.75% 450
9 اخزا622       986,637 1398/04/30 20.60% 20.64% 22.70% 21.36% 25
10 اخزا706       818,586 1398/04/30 22.60% 20.58% 22.64% 22.55% 359
11 اخزا715       846,270 1398/04/25 20.92% 20.34% 22.35% 22.25% 318
12 اخزا715       846,270 1398/04/25 20.92% 20.34% 22.35% 22.25% 318
13 اخزا707       967,945 1398/04/30 20.49% 20.33% 22.33% 21.78% 60
14 اخزا714       954,252 1398/04/30 20.59% 20.28% 22.27% 21.89% 86
15 اخزا719       936,067 1398/04/30 20.77% 20.26% 22.26% 21.99% 121
16 اخزا606       954,318 1398/04/30 20.56% 20.25% 22.24% 21.86% 86
17 اخزا717       911,011 1398/04/30 20.97% 20.18% 22.15% 21.96% 171
18 اخزا610       929,316 1398/04/30 20.72% 20.13% 22.10% 21.86% 135
19 اخزا623       806,360 1398/04/30 22.25% 20.10% 22.07% 21.98% 395
20 اخزا624       794,170 1398/04/30 22.42% 20.10% 22.06% 21.98% 423
21 اخزا704       745,287 1398/04/30 23.10% 20.04% 21.98% 21.92% 541
22 اخزا612       898,632 1398/04/30 20.90% 19.97% 21.90% 21.74% 198
23 اخزا615       940,560 1398/04/30 0.20413 0.199581 0.218888 0.216034 114
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.