اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/20

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/20
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/20 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 1 درصد افزایش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 25 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 61,071 614,684 675,755
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 36 587 623
حجم معاملات 36,510 708,720 745,230
تعداد معاملات 126 800 926

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق سلامت4 با قیمت 955،000 ریال و به میزان تقریبا 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته ماهان99 به میزان تقریبا 1 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا623 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت4 955,0002.74
2 اشاد1 875,3852.28
3 منفت9810 1,012,5001.25
4 صایپا998 1,010,0001.00
5 اخزا706 805,1480.73
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا623 792,021 80.82
2 اخزا709 794,407 69.71
3 اخزا713 643,176 52.69
4 اخزا707 947,672 49.76
5 اخزا717 893,893 43.77
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 ماهان99 1,012,256 0.99 –
2 صایتل902 1,014,613 0.54 –
3 اجاد23 965,000 0.52 –
4 صخود412 895,430 0.39 –
5 اخزا708 934,704 0.19 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا623 792,021102,045
2 اخزا709 794,40787,756
3 اخزا713 643,176 81,914
4 اخزا707 947,67252,505
5 اخزا717 893,89348,971

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 976,167 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا623  به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 976,167 1398/03/19 20.72% 21.15% 23.32% 22.55% 44
2 اخزا713 643,137 1398/03/20 25.60% 20.54% 22.59% 22.55% 792
3 اخزا705 964,873 1398/03/20 20.44% 20.25% 22.24% 21.74% 66
4 اخزا704 727,184 1398/03/20 23.57% 20.18% 22.16% 22.10% 582
5 اخزا622 965,000 1398/03/20 20.37% 20.17% 22.15% 21.65% 66
6 اخزا709 794,407 1398/03/20 22.49% 20.17% 22.14% 22.07% 421
7 اخزا716 663,373 1398/03/20 24.73% 20.17% 22.14% 22.10% 750
8 اخزا714 933,317 1398/03/20 20.70% 20.16% 22.13% 21.87% 127
9 اخزا703 765,008 1398/03/20 22.88% 20.12% 22.08% 22.02% 491
10 اخزا624 777,005 1398/03/20 22.62% 20.06% 22.01% 21.94% 464
11 اخزا706 805,148 1398/03/20 22.14% 19.99% 21.93% 21.85% 400
12 اخزا614 892,716 1398/03/20 20.89% 19.89% 21.80% 21.65% 211
13 اخزا608 988,231 1398/03/20 19.76% 19.80% 21.70% 20.25% 23
14 اخزا707 947,672 1398/03/20 20.15% 19.78% 21.67% 21.35% 101
15 اخزا623 792,040 1398/03/20 22.03% 19.72% 21.61% 21.53% 436
16 اخزا613 893,768 1398/03/20 20.66% 19.68% 21.56% 21.40% 211
17 اخزا610 911,051 1398/03/20 20.36% 19.59% 21.45% 21.26% 176
18 اخزا708 934,704 1398/03/20 20.08% 19.56% 21.42% 21.17% 128
19 اخزا717 893,893 1398/03/20 20.53% 19.56% 21.41% 21.26% 212
20 اخزا609 988,375 1398/03/20 19.51% 19.56% 21.41% 19.96% 23
21 اخزا604 921,557 1398/03/20 20.17% 19.52% 21.36% 21.15% 155
22 اخزا612 882,055 1398/03/20 20.51% 19.40% 21.22% 21.09% 239
23 اخزا615 923,985 1398/03/20 19.50% 18.89% 20.61% 20.40% 155
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.