اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/11

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/11
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز شنبه 11 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/11 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 2.5 درصد کاهش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 10 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,414 620,949 669,363
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 10 1,430 1,440
حجم معاملات 9,437 1,697,461 1,706,898
تعداد معاملات 69 2,087 2,156

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اروند04 با قیمت 949,620 ریال و به میزان تقریبا 7.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد1 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد1 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند04 949,6207.42
2 شستا991 1,000,0003.09
3 اروند07 1,000,0002.04
4 مبین011 830,0002.36
5 صگل411 919,0012.11
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد1 918,171 185.01
2 اشاد10 847,230 144.20
3 اخزا704 713,234 141.67
4 اخزا613 888,037 112.64
5 شستا991 1,000,000 81.06
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 918,171 3.98 –
2 گندم2 885,773 1.86 –
3 صایپا908 894,462 1.27 –
4 شستا992 981,000 1.01 –
5 سلامت6 918,348 0.67 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد1 918,171201,500
2 اخزا704 713,234198,624
3 اشاد10 847,230170,200
4 اخزا613 888,037126,836
5 اخزا703 748,60295,488

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 971,015 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا704 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 971,015 1398/03/11 21.79% 21.67% 23.95% 23.30% 51
2 اخزا703 748,602 1398/03/11 24.56% 21.37% 23.59% 23.52% 500
3 اخزا716 646,723 1398/03/11 26.30% 21.17% 23.35% 23.31% 759
4 اخزا713 631,612 1398/03/11 26.61% 21.15% 23.32% 23.28% 801
5 اخزا704 713,234 1398/03/11 24.87% 21.09% 23.25% 23.20% 591
6 اخزا706 791,999 1398/03/11 23.49% 21.04% 23.20% 23.12% 409
7 اخزا709 783,333 1398/03/11 23.53% 20.96% 23.09% 23.02% 430
8 اخزا623 777,807 1398/03/11 23.48% 20.84% 22.95% 22.87% 445
9 اخزا714 928,194 1398/03/11 20.92% 20.32% 22.32% 22.08% 136
10 اخزا604 914,258 1398/03/11 21.00% 20.24% 22.23% 22.03% 164
11 اخزا707 941,902 1398/03/11 20.65% 20.21% 22.19% 21.90% 110
12 اخزا624 771,766 1398/03/11 22.87% 20.20% 22.18% 22.11% 473
13 اخزا610 904,082 1398/03/11 21.05% 20.17% 22.14% 21.97% 185
14 اخزا608 983,159 1398/03/11 20.17% 20.17% 22.14% 21.10% 32
15 اخزا614 886,975 1398/03/11 21.24% 20.16% 22.13% 21.98% 220
16 اخزا615 914,618 1398/03/11 20.90% 20.15% 22.12% 21.92% 164
17 اخزا622 960,344 1398/03/11 20.37% 20.13% 22.09% 21.65% 75
18 اخزا609 983,217 1398/03/11 20.10% 20.09% 22.05% 21.01% 32
19 اخزا612 874,006 1398/03/11 21.30% 20.07% 22.02% 21.89% 248
20 اخزا717 887,067 1398/03/11 21.12% 20.05% 22.00% 21.85% 221
21 اخزا613 888,037 1398/03/11 21.01% 19.95% 21.88% 21.74% 220
22 اخزا708 929,290 1398/03/11 20.42% 19.84% 21.75% 21.52% 137
23 اخزا606 929,871 1398/03/11 20.39% 19.82% 21.72% 21.49% 136
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.