اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

اختصاص ۲ هزار میلیارد برای «کشاورز کارت»

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شد که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
آقای خالدی افزود: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می‌گیرند.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
6 بهمن 1399