آمار چک های برگشتی سر به فلک گذاشت

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود 7.1 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 250 هزار و 500 میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 30.2 و 24.9 درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد. 

از سوی دیگر، بیش از 6.4 میلیون فقره با ارزشی حدود 220 هزار و 100 میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 30 و 26.3 درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی معادل 630 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با 32.5 و 16.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک با ارزشی معادل 128 هزار و 500 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود 2 میلیون فقره به ارزشی حدود 114 هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از 172 هزار فقره به ارزشی حدود 14 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از 8.5 درصد در آبان ماه سال گذشته به 8.8 درصد در آبان سال جاری رسیده که 0.3 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 31.7 درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده 91.1 و 87.8 درصد وصولی و 8.9 و 12.2 درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از 608 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود 29 هـزار و 400 میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش 96.5 درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود 165 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 13 هزار و 900 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 95.6 و از نظر مبلغ نیز 96.2 درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود 6.9 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 6.4 میلیون فقره عادی و حدود 0.5 میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 93.2 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 6.8 درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از 419 هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود 220 هزار و 100 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر 198 هزار و 900 میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 52.5 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 47.5 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از 466 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود 198 هزار و 900 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12.1 و 31.4 درصد رشد داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از 150 هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود 141 هزار و 900 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 49.3 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (32.2 درصـد)، اصفهان (9.3 درصد) و خراسان رضوی (7.78 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، 79.2 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (71.3 درصــد)، اصفهان ( 4.3 درصد) و خراسان رضوی ( 3.6 درصد) وصول شده است.

منبع: ایسنا
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.